Friday, January 18, 2008

ביקורת קלה על ההגהות שבתלמוד בבלי מהודרת עוז והדר

התלמוד החדשה של הוצאות עוז והדר הוא באמת יצירה מפוארת מעשה ידי אומן. ובלמודי אני לומד רק בתלמוד זה שיש בה מעלות ואין אני צריך לפורטם. ואני מקווה שבקרוב יוציא לאור תלמוד עוז והדר גם על ירושלמי (מכון ארטסקרול קנה זכויות יוצרים לעוז והדר לתרגום שלהם ואם הם באמת פועלים למען הלומדים אקווה שהם יחזרו השכויות לבעליו כדי כתתאפשר הוצאות גמרות עוז והדר על ירושלמי) אולם בכל זאת צריך להזהר סהשמשות בההגהות שם כי יש שם עירבוב דברים. קצת מן ההגהות הם על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים וקצתם מאיזה ספרים מן האחרונים שהגיהו מן הסברא גרידא ואף שגם הגהות כאלו ע"פ רוב מכוונים אל האמת - ואפילו אם לא הם מועילים להבנת הסוגיא אך אם כל זה לא תמיד כיוונו לדעת התוספת
וכאן יש דוגמא קטנה שאף שבמקרה זה אין בו נ"מ בכ"ז לא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו דהנה בתוס' למס' שבת נב: ד"ה וטובלי במקומן - בא"ד - "ואגב אורחיה אשמעינן שאר דיני כלים ומזין עליהם וטובלן במקומן בהגהות שם הגיהו "דמזין עליהן" ולכאורה כך צ"ל כי כוונת התוס' שמזין על הכלים לא שיש הזאה וגם יש כלים - ואף שדבריו נכון לגבי פשט התוס' וזה עוזר להבנה - אין זה כוונת תוס' כי תוס' ציין ללשון המשנה ושם כתב" ומזין עליהם" ואף שבמקרה זה נראה כדבר טפל שאין לו ערך אבל במקום אחר יכול לגרום טעות להבנת הענין ועל הלומדים להזהר
גם ראיתי שבמהודרות עוז והדר על בבא בתרא (האדום) חסר חידושי ר' מתתיהו שטראשון לב"ב (שמעתי שפעם אחת מציין
לעיר ה' של סט. אוגסטין אבל לא מצאתי) וחבל שחסר לנו חידודי רמ"ש לשאר מסכתות ולמה להם לחסר את חידושיו גם כאן רק משום שהיה משכיל (ל"ע) ובמהודות ששחור שלהם החזירו
גם להאיר שיש שתי סוגי עוז והדר- הישן שרשום על הצד "השלם והמפואר" והחדש שרשום על הצד "עוז והדר" ובהשני יש
תוספת הרבה בהגהות וציונים וגם הרי"ף הוא בהדפסה חדשה

No comments:

 
Creative Commons License
Ishim V' Shittos by http://ishimshitos.blogspot.com/ is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 United States License.
Based on a work at ishimshitos.blogspot.com.