Friday, December 7, 2007

על דרך כתיבתו של ספר משנה ברורה

באמת ליעקב על שו"ע סימן ש"מ תוך דיון הלכתי מעיר כלאחר יד ש-כל מקום במשנה ברורה שלא מובא שם המחבר בשערי ציון אלא מציינו בסוגרים כזה [קרבן נתנאל] זה מורה שבעל המ"ב אינו מסכים כ"כ לדינא בשיטה זו רק מביא הדבר בשם אומרו- (ע"ש ואולי טעיתי בפירוש דבריו כיון שבס' מובא רק חלק מהמכתב).

ואם קבלה הוא נקבל אבל אני בעניי לא מצאתי כי הרי המ"ב מביא גם דברי הרמב"ם והרא"ש והב"י (בכדי לפרש דברי השו"ע) בסוגרים והאם נוכל לומר שהמ"ב אינו מסכים עם פ' ב"י לשו"ע, אתמהה! גם כי מאופן הכתיבה הרבה פעמים משמע שהוא כ מסכים לההלכה שהוא מביא. ולא ציינתי מקומות כי בכל דף יכולים למצוא דוגמאות דו"ק ותשכח.

אבל באמת נראין כי בכל מקום שהמחבר מובא בסוגרים יש כאן פרט נוסף בהלכה שלא כתוב בתוך השו"ע ולפיכך המ"ב בחר לציין את שם מחברו בסוגרים כי אין זה פ' לשו"ע אלא הלכה בפנ"ע. וכשהוא מביא פ' על ענין שכתוב בתוך השו"ע סותם ומביא
מחברו בשער הציון וגם זה לאו כללא הוא ועדיין צ"ע.

וכאן המקום להתרעם על המו"ל של כתבי בעל האמת ליעקב שלא עשא מלאכתו באמונה.

א' - כבר לפני חמש שנים (או יותר) קראתי בהנאה מרובה את הפ' של אמת ליעקב על שני פרקים ראשונים של ספר שמואל בכת"ע ישורון ושמחתי לראות ש"המו"ל עומד להוציא את כל ס' אמת ליעקב על נ"ך "בקרוב". והנה אני יושב ומצפה ליותר מחמש שנים ואין יוצא ואין בא ופשוט מה הוא סיבת העיכוב ואכ"מ וכדי בזיון וקצף

ב' - באמת ליעקב על הש"ס נכלל גם חידושיו על הרמב"ם (שבהם רואים חוש הביקורתי הנפלא של הגאון ר' יעקב בכל תקפו איך שמדיוקים דקים וקלים (הוא מרבה להשתמש בכלל שכל דברי הרמב"ם נכתבו באופן של לא זו אף זו ובזה סתר כמה פירושים של המפרשים קדמונים ומבאר לנו פ' האמיתי) יש ביכלתו להוציא פ' שהוא לא רק אמת ל"אמיתו של תורה" אבל גם אמת לאמיתת ההיסטורית של הרמב"ם.) מפני שהם נוגע לפ' הסוגיות. וכל זה יפה וטוב אבל סבר לתקן ולא תיקון כי עכשיו יפה כח הבן מכח האב וללומדי הרמב"ם עצמו חסר להם דברי הגאון. והמו"ל אפ' לא חיבר מפתח לבסוף כי הרי שוב "עומד להוציא חי' על הרמב"ם בקרוב" ולא היה וחוששני שגם לא יהיה. ובמקצת חידושיו מצויין במפתח לרמב"ם פרנקל אבל כ"ז איננו מספיק.

4 comments:

י"ר said...

אולי ירחיב כבוד תורותו הדיבור אודות הנהוג עכשיו לפסוק כהמשנ"ב ומדייקים בו כדברי הרמב"ם עד שמי שרוצה לפסוק כפוסק אחר אינו אלא מן המתמיהים. מתי התחילה הנהגה זו? האם ר' יעקב ג"כ היה סובר כן שהמשנ"ב הוה הפוסק אחרון וממנו אין לזוז?

Wolf2191 said...

לא ידוע לי בבהירות מה היה יחסו של ר' יעקב אל המ"ב אבל אשתדל לעיין בספרו בשבוע הבעל"ט

סיפר לי אחד מתלמידי ר' טוביה גולדשטיין זצ"ל כי הוא אמר שהחילוק בין המ"ב להערוך השולחן הוא שינוי מדרך הפסק של רבנים לבין דרך ראשי ישיבות ובליטא הרבנים השתמשו בערוך השולחן והראשי ישיבות בהמ"ב

יש הרבה על זה באתר
http://seforim.blogspot.com/search?q=Mishna+Berura

ואתרגם קצת כאן (אולי אעשה זה לפוסט שלם)

כתב שם שלפני המלחמה היה יותר תוקף לפסקי הערוך השולחן ורק אחר מלחמה נעשה המ"ב לפוסק אחרון כאלו

אולי זה היה ביוזמתו שכתב שהמ"ב הוא כמו הלשכת הגזית היום (וזה מוזר קצת שהרי החזו"א משיג על המ"ב הרבה והרבה פעמים)

ידוע לי שהג' ר' פיימשטיין שכמעט לא מביא אחרונים בספרו מביא הערוך השולחן הרבה פעמים בכבוד רב)

ע' גם בוויקיפדיה על נכד ר' הנקין
http://en.wikipedia.org/wiki/Yehuda_Henkin
שכתב שם שסבו העדיף הערוך השולחן על המ"ב מפני
ש א'-הערוך השולחן נדפס כעשר שנים אחר המ"ב (והוא מרהב להשיג עליו בםנים ע"ש)

ב'- הערוך השולחן היה יותר מחודד
ג' הע"ש הדפיס על כל השו"ע

יש גם ספר מדר. שמחה פישביין על המ"ב ע' קיצור כאן :http://www.myjewishlearning.com/texts/halakha/modern_texts/orthodox_texts/MishnahBerurah.htm

אולי יהיה לך ענין גם באתר זה שנכתב בעברית יותר מובן משלי

http://eruvonline.blogspot.com/2007/09/part-12-meoz-umekedem-exploring.html
וארחיב את הדיבור בזה בעוד פוסט ועוד תזון למועד

א פריליכין חנוכה

Wolf2191 said...

ע' כאן
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F#.D7.94.D7.A9.D7.A4.D7.A2.D7.94

Moshe Y. Gluck said...

ר' יעקב זצ"ל מדבר אודות היחס להמ"ב בסוף אחד מכרכי אמת ליעקב (וגם, כמדומני, הכניסו המו"ל בתחי' אמת ליעקב על שו"ע) אבל הספרים אינם תחת ידי כעת. עכשיו מצאתי שכתבתי אודות זה מכבר:
http://www.aishdas.org/avodah/vol17/v17n088.shtml#11

 
Creative Commons License
Ishim V' Shittos by http://ishimshitos.blogspot.com/ is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 United States License.
Based on a work at ishimshitos.blogspot.com.